Wojciech Jerzy Muszyński, BEP IPN Warszawa

Harcerz i żołnierz Pochodził z Kurpiowszczyzny, jego ojciec był leśnikiem. W 1913 r. młody Stanisław rozpoczął naukę w polskim progimnazjum w Ostrołęce. W marcu 1915 r., w czasie wojennej ewakuacji ludności, znalazł się w głębi Rosji. Schronienie znalazł w Mohylewie, na odległych Kresach dawnej Rzeczypospolitej, gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum. W 1916 r. wstąpił do tworzącego się harcerstwa polskiego. W tym nielegalnym początkowo ruchu, a później, po rewolucji lutowej 1917 r., działającym już jawnie pełnił funkcję zastępowego. Harcerze, pełni patriotyzmu i wiary w odrodzenie Polski, przechodzili intensywne szkolenie wojskowe. Postępujący rozkład ówczesnej Rosji, który przyspieszył bolszewicki zamach stanu i wybuch wojny domowej, sprawiał, że marzenia o odrodzonej...
W powszechnej świadomości wzmocnionej jeszcze powojennymi zmianami struktury ZHP „Szare Szeregi” są synonimem całości konspiracyjnego Związku. Faktycznie jednak Związek Harcerstwa Polskiego przez całą okupację utrzymał odrębność strukturalną pionów męskiego i żeńskiego. Kryptonim „Szare Szeregi” przyjęło harcerstwo męskie, natomiast dziewczęta przyjęły początkowo kryptonim „Związek Koniczyn”, a po 1943 r. „Bądź Gotów”. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu (1919) Ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach; tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia. (1940) Od skautingu do „Czarnej Jedynki” W walce z okupantami...
Jedna z setek ulotek wydanych po wojnie przez powstańców antykomunistycznych (1947 r.). Ze zbiorów AIPN Czyszczenie pola z reakcji Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 r. na rozkaz Kominternu aktywizowano uśpioną siatkę komunistyczną na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich. Z tej samej inspiracji pod koniec 1941 r. powstała Polska Partia Robotnicza (PPR), oficjalna reprezentacja ruchu komunistycznego w Polsce. Władze Państwa Podziemnego próbowały bezskutecznie nawiązać z PPR łączność i porozumienie. Komuniści jednak, podlegając rozkazom sowieckim, nie zamierzali słuchać nikogo innego. Ich zadaniem było rozpoczęcie w Polsce rewolucji pod pozorem walki z Niemcami. Już od połowy 1942 r. wydawnictwa różnych opcji politycznych podziemia niepodległościowego ostrzegały...
„Polska to nie Rosja” Wiele pracy włożył Dmowski w ugruntowanie zasady, że Polacy powinni walczyć o własne cele narodowe i w żadnym razie nie angażować się w spory wewnątrzrosyjskie. Wielkim niebezpieczeństwem dla narodowej tożsamości Polaków, silnie podkreślanym przez Dmowskiego, był powolny proces ulegania rosyjskim wpływom, kształtującym mentalność, moralność i kulturę, odchodzenie młodego pokolenia od cywilizacji łacińskiej Zachodu. Stąd też jego wewnętrzne przekonanie, że Polacy powinni ograniczyć swe związki z Rosjanami, odcinać się od wszelkiej z nimi współpracy, gdyż oba narody mają własne, odrębne cele i dążenia. Wiązało się to ściśle z akcentowaniem solidaryzmu narodowego Polaków, podkreślaniem, że cały naród polski stanowi jedność społeczną, kulturalną, i, co najważniejsze,...
Działalność Brulińskiego Władysław Bruliński deklarował się jako narodowiec, jednak jego poglądy nie mieściły się w ciasnych politycznych schematach. Jako filozof był zwolennikiem koncepcji filozoficznych Hoene-Wrońskiego, które próbował łączyć i szukać syntezy z myślą polityczną Romana Dmowskiego i historiozofią Feliksa Konecznego. Był autorem kilkudziesięciu książek o tematyce politycznej, filozoficznej, metafizycznej i historycznej, w większości wydanych w drugim obiegu. Zajmował się też tłumaczeniami i poezją. Profesor Jacek Bartyzel zaliczał Brulińskiego do ważniejszych postaci polskiej myśli politycznej XIX i XX w. Władysław Bruliński zmarł w 1989 r. Odznaczony był m.in.: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Wojennym Virturi Militari. Pod koniec...

Pages