Regulamin korzystania z serwisu Nowe Państwo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie http://www.panstwo.net  , zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Serwis nie jest wersją elektroniczną wydawanego przez Usługodawcę miesięcznika pod tytułem „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo”.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 6. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usługi niewymagającej zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usługi wymagającej zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
II DEFINICJE
 1. Usługodawca – Słowo Niezależne Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246403, NIP: 525-235-12-10, Regon: 143185129.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
III ZAKRES USŁUG
 1. Usługą oferowaną w ramach Serwisu jest udostępnianie bezpłatne fragmentów i płatne całości tekstów miesięcznika „Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo”.
 2. Usługodawca określna na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
 3. Oferta świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania jej świadczenia albo zmiany zasad jej świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usługi bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usługi.
IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o nie mniejszych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu: Java, Java Script, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji cookies.
V ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej Usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).
 2. Zawarcie umowy świadczenia płatnej Usługi wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 3. Zawarcie umowy świadczenia płatnej Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.
VI PŁATNOŚCI
 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Usługobiorcę.
 2. Wysokość i sposób wnoszenia opłaty Usługodawca określa na odpowiednich stronach w Serwisie.
 3. Płatności mogą są realizowane za pośrednictwem systemu Dotpay.pl, obsługiwanego przez Spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.
 4. Płatności za pośrednictwem systemu Dotpay.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Dotpay S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom w panelu "Moje Konto" odpowiedni link do dokonania płatności za subskrypcję.
 6. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
 7. Usługobiorca, po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowywany na stronę płatności online serwisu Dotpay.pl.
 8. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w linku transakcji lub w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Dotpay.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
VII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługę objętą opłatą
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usługi płatnej przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję elektroniczną. Jest to niezbędne do założenia konta Usługobiorcy w Serwisie.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.
 10. Usługobiorca Usługi wymagającej zarejestrowania, dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych.
 11. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Serwisie.
VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż http://www.panstwo.net  , do których linki zawarto w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi wymagającej podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. adres IP
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 9. Usługobiorca Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.
 10. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 11. Przeglądarka internetowa Usługobiorcy może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Usługobiorcy. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności autoryzacji w Serwisie.
 12. Usługodawca informuje, że za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 13. Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na komputerze Usługobiorcy w celu:
  1. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  2. dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
  1. w przypadku Usługi wymagającej rejestracji – nazwę konta (login),
  2. w przypadku Usługi wymagającej podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
XI ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi niewymagającej zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usługi odpłatnej.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej podany na odpowiedniej stronie kontaktowej Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 13 maja 2013 r.