Teresa Wójcik

Teresa Wójcik
Fundamentalne uzupełnienie ustroju USA Think tanki materialnie są w zasadzie niezależne od władz. Źródłem ich finansowania zwykle są fundacje lub dotacje filantropijne od osób prywatnych czy od wielkich firm. Znacznie rzadziej otrzymują granty jako zlecenia od rządu na opracowanie konkretnych programów badawczych. Jednak struktura zarządzania think tankami jest tak pomyślana, że administracja rządowa nie ma możliwości ingerowania ani w proces badawczy, ani w jego rezultaty. Pozaakademickie instytucje badawcze powstały w Stanach Zjednoczonych na początku XX w., jeszcze przed I wojną światową. Jednak nie miały szczególnego znaczenia czy osobnej nazwy. Pojęcie think tank pojawiło się w czasach II wojny światowej. Była to wówczas nazwa pomieszczeń dobrze strzeżonych (zwykle schronów...
Maciej Pawlak
Zanim powstała Unia Przypomnijmy, że rok później z inicjatywy byłego francuskiego premiera Roberta Schumana powstała tzw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Stanowiła ona zalążek obecnej Unii Europejskiej, a zarazem pierwszy etap integracji gospodarczej na naszym kontynencie. Co zrozumiałe, w sytuacji istnienia żelaznej kurtyny nowa organizacja mogła wówczas grupować jedynie demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie. Dopiero po kolejnych sześciu latach, w 1957 r., na mocy Traktatu Rzymskiego, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą można uznać za właściwego protoplastę obecnej UE. W chwili założenia liczyła sześciu członków (Niemcy zachodnie, Francja, Włochy i Benelux – Belgia, Holandia, Luksemburg). Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. EWG została przekształcona we...
Teresa Wójcik
Zanim powstała Unia Przypomnijmy, że rok później z inicjatywy byłego francuskiego premiera Roberta Schumana powstała tzw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Stanowiła ona zalążek obecnej Unii Europejskiej, a zarazem pierwszy etap integracji gospodarczej na naszym kontynencie. Co zrozumiałe, w sytuacji istnienia żelaznej kurtyny nowa organizacja mogła wówczas grupować jedynie demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie. Dopiero po kolejnych sześciu latach, w 1957 r., na mocy Traktatu Rzymskiego, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą można uznać za właściwego protoplastę obecnej UE. W chwili założenia liczyła sześciu członków (Niemcy zachodnie, Francja, Włochy i Benelux – Belgia, Holandia, Luksemburg). Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. EWG została przekształcona we...
Teresa Wójcik
B.G.: Wspólna waluta europejska jest wymogiem postępującej szybko globalizacji, zwłaszcza globalizacji przepływu kapitału, postępu technicznego, postępu technologii. Friedman nie miał racji, bo euro jest właśnie efektem globalizacji, a nie jedności czy wspólnoty politycznej. Wynika z potrzeb makroekonomicznych i wzrostu gospodarczego, a nie z suwerennej władzy politycznej. Docelowo, w długim horyzoncie czasowym – takim efektem będzie kiedyś jedna waluta wspólna dla całego świata. A euro jako przygotowanie do takiej waluty jest potrzebne i przyniesie w przyszłości sukces. R.B.: O przyszłości wiemy tylko tyle, że na pewno nastąpi. A czy Friedman miał rację – zobaczymy. Albo nasze dzieci i wnuki. Zresztą Friedman nie był jedynym ekonomistą sceptycznym wobec euro. O losie wspólnej waluty...
Teresa Wójcik
Fakty Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był ważnym elementem logiki transformacji w kraju, przyjętej de facto (choć nie de iure) znacznie wcześniej niż okrzyczany „plan Balcerowicza”. FOZZ powołany został ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. – jeszcze w PRL, nie w III Rzeczypospolitej! Stanowił realizację ważnej części polityki ekonomicznej rządu Mieczysława Rakowskiego i nawiązywał do tzw. pierwszego FOZZ, bo nominalnie ustanowiono go w celu „gromadzenia środków finansowych na obsługę zadłużenia zagranicznego oraz gospodarowania tymi środkami”. Środki miały pochodzić z wielu zróżnicowanych źródeł: z dotacji budżetu centralnego, z zagranicznych pożyczek państwowych, z lokat Banku Handlowego i NBP (nie jest więc prawdą, że oba te banki nie miały nic wspólnego z aferą!), z zysków z...

Pages