Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Tajwańskie spojrzenie na Chiny: dlaczego Tajwańczycy nie identyfikują się z Chinami?

Dodano: 01/04/2013 - Numer 3 (85)/2013
W przeszłości na Tajwanie nie podnoszono głośno tematu tożsamości; poddani propagandzie rządowej mieszkańcy Tajwanu w większości uważali się za Chińczyków. (Gdy w 1949 r. chińscy nacjonaliści, Kuomintang, pokonani przez komunistów osiedlili się na Tajwanie, wprowadzili politykę sinizacji. Ludzie przybyli z Chang Kai-shekiem byli uważani za „bardziej cywilizowanych”, za tych, którzy przynieśli na wyspę „prawdziwą kulturę chińską”. Tubylcy do końca lat 80. nie mogli oficjalnie u؟ywaو w³asnych jêzykَw: tajwaٌskiego, czyli dialektu minan, i jêzykَw aborygenَw – red.). Tak؟e fakt, ؟e do lat 70. to w³aœnie Republikê Chiٌsk¹ (oficjalna nazwa Tajwanu) uznawano na arenie miêdzynarodowej za reprezentanta Chin, jeszcze wzmacnia³ wœrَd mieszkaٌcَw wyspy przekonanie o tym, ؟e s¹ Chiٌczykami. Ale to by³ okres autorytarnych rz¹dَw, a w miarê rozwoju demokracji na wyspie i czêstych kontaktَw z ChRL, to؟samoœو Tajwaٌczykَw przesz³a ogromn¹ transformacjê. S¹ tacy, ktَrzy uwa؟aj¹, ؟e do tej zmiany doprowadzi³y rz¹dy prezydentَw Lee Teng-huia i Chen Shui-biana (uwa؟anych za zwolennikَw niepodleg³oœci wyspy – red.) i ich polityka desinizacji tajwaٌskiej edukacji. Wydaje siê to jednak zbyt powierzchownym wyt³umaczeniem, jako ؟e grupa wiekowa, w ktَrej dosz³o do metamorfozy to؟samoœci, doœwiadczy³a jeszcze wieloletniej prochiٌskiej edukacji pod has³em: „b¹dں prawym Chiٌczykiem”. W jej wyniku poczucie identyfikacji z chiٌsk¹ wspَlnot¹ by³o tak silnie, ؟e niemo؟liwe jest, by wy³¹cznie pَںniejsza
     
13%
pozostało do przeczytania: 87%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze

 • FOT. ADOBE STOCK

  W demograficznym „punkcie zwrotnym”

  Według badań przeprowadzonych w tym roku przez Centrum im. Adama Smitha, aż 35 proc. młodych Polek i Polaków deklaruje, że nie chce mieć dzieci. Dane GUS-u pokazują, że liczba urodzeń w Polsce...
  Małgorzata Matuszak
 • FOT: WIKIMEDIA

  Wandea, siostra Polski

  „Wandea […] dla całego świata była siostrą Polski i Irlandii... Jej bolesne narodziny odbyły się przy biciu parafialnych dzwonów i warkocie werbli, przy śpiewie nabożnych pieśni na północy.... I tak...
  Ewa Polak-Pałkiewicz
 • fot. Stefan Czerniecki czerniecki.net

  Neapol śladami Maradony

  O Diego Maradonie trudno tu zapomnieć. Wizerunki piłkarskiego bożyszcza znajdziemy w Neapolu niemal wszędzie. Będą na większości turystycznych straganów z pamiątkami. Bo Neapol nadal pragnie zarabiać...
  Stefan Czerniecki
 • FOT: WIKIPEDIA

  Republika, czyli bogactwo myśli

  Nawet w czasach gdy szkoła średnia zapewniała przyzwoite wykształcenie humanistyczne, to jednak polska myśl polityczna pojawiała się tam jedynie w historii kilku postaci, jakby cały dorobek narodowej...
  Jakub Augustyn Maciejewski
 • FOT: IPN(3)

  Dzieci „małego Oświęcimia”

  Obóz koncentracyjny dla dzieci i młodzieży polskiej stworzony został przez Niemców podczas II wojny światowej przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Jako obóz pracy przymusowej nastawiony był także na...
  Agnieszka Kowalczyk
 • FOT. ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/PAP/EPA

  Figury Putina

  Wojna jest zbyt poważną rzeczą, by powierzyć ją wojskowym Georges Clemenceau, premier Francji Już przed laty na demonstracjach antyreżimowych w Rosji – to było dawno temu, gdy jeszcze przychodziły...
  Antoni Rybczyński