Tomasz Bereza, IPN Rzeszów

Nowy podział stref wpływów 27 września 1939 r. do Moskwy przybył Joachim von Ribbentrop. Efektem wizyty był „Układ o przyjaźni i granicach”, który wniósł korektę stref wpływów, ustalonych układem z 23 sierpnia. W zamian za terytorium Litwy, ZSRS zrezygnował z ziem polskich położonych między Wisłą a Bugiem. 4 października w Moskwie podpisany został protokół uzupełniający, który zweryfikował przebieg linii granicznej. Na odcinku od Bugu granica przebiegała rzeką Sołokija, a następnie lądowym odcinkiem w kierunku na zachód, m.in. nurtem strumieni: Gnojnik, Przykopa i Przyłubień, po ujście tego ostatniego do rzeki San, a następnie w górę biegu Sanu do jego źródeł na Przełęczy Użockiej. Jeszcze jesienią 1939 r. nową granicę ZSRS obsadziły Wojska Pograniczne NKWD. Granicy na Sanie i Roztoczu...
Wojna i pierwszy okres okupacji (IX 1939 – VI 1941) Działania wojenne jesienią 1939 r. ominęły Piskorowice. Na podstawie sowiecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicach (28 IX 1939 r.) miejscowość znalazła się pod okupacją niemiecką, tuż przy granicy z ZSRR natomiast sąsiadująca z nią Sieniawa (gdzie Polacy stanowili większość) – pod okupacją sowiecką. Piskorowice zostały włączone do powiatu biłgorajskiego, dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa. Najbliższym ośrodkiem miejskim stał się położony na drugim brzegu Sanu Leżajsk. W obawie przed aresztowaniem przez NKWD spod sowieckiej okupacji uciekali do Leżajska ukraińscy działacze polityczni, również ci o poglądach nacjonalistycznych. Pomnożenie elit ukraińskich, w połączeniu z polityką niemieckiego okupanta, który...