Małgorzata Matuszak

Małgorzata Matuszak
Jest sprawiedliwość równością i proporcjonalnością wobec drugiego człowieka. Wyróżniamy zatem, postrzegając sprawiedliwość jako cnotę szczegółową, dwa jej rodzaje: rozdzielającą i wyrównującą. Pierwsza winna mieć na względzie równość w stosunku do drugiego i ze względu na drugiego, a także odnośnie do przedmiotu, który rozdziela; dotyczy ona podziału dobra wspólnego. Druga jest z kolei środkiem między zyskiem a stratą: by mieć tyleż samo przedtem, co i potem, w myśl zasady „ty mi to, ja tobie tamto”. Niesprawiedliwość dotyczy zaś zarówno nadmiaru, jak i niedomiaru tego, w odniesieniu do czego cnoty te są umiarami. Wyróżnia się jeszcze trzeci rodzaj sprawiedliwości: tę określającą, co konkretny człowiek winien (od) dać wspólnocie, do której przynależy. Pojęcie równości, jako ogólnej...
Małgorzata Matuszak
Dlaczego potrzebna jest regulacja prawna Polska staje przed koniecznością ratyfikowania – podpisanej już – konwencji bioetycznej Rady Europy. Nie ratyfikowała jej wcześniej m.in. dlatego, że nie unormowała kwestii zapłodnienia in vitro. Jako że konwencja musi uszanować prawo obowiązujące w danym kraju, ważne staje się wprowadzenie przepisów, które regulowałyby tę sprawę w Polsce. Istniejące w tej chwili kliniki wykorzystujące metodę zapłodnienia in vitro prowadzą swoją działalność w pewnego rodzaju prawnym zawieszeniu, zaś jedynym dokumentem, który reguluje te kwestie, jest stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – zawiera ono wiele szczegółowych regulacji, nie ma jednak mocy prawnej. Jak mówi Jarosław Gowin, który kierował zespołem zajmującym się m.in. tą problematyką,...
Małgorzata Matuszak
Rozsądek daje poznanie rzeczy jednostkowych, bo też każdorazowo w innej sytuacji przychodzi mu działać. Najpewniej ujawnia się poprzez człowieka, który go posiada i wraz z nim działa. Jakże bowiem inaczej wykazać to, że jest się rozsądnym, jeśli nie przez rozsądne działanie? Wykazać swoje męstwo w inny sposób, niż mężnie działając? Swoją sprawiedliwość – nie działając sprawiedliwie? Jednak samo działanie nie wystarcza. W działaniu etycznym chodzi o to, by działanie wypływało z tego, kim się jest. Można wszak działać jak człowiek mężny czy sprawiedliwy, w rzeczywistości nim nie będąc. Można działać, na względzie mając tylko doraźną korzyść wypływającą z takiego właśnie działania. Można działać przed innymi, ale nie dla innych. Cnoty etyczne rosną wraz z rozsądkiem, a rozsądek rośnie...
Małgorzata Matuszak
Jak mawiał R. Reagan, „politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu”, a przecież o następnych pokoleniach, nie tylko o doraźnym sukcesie, winien myśleć mąż stanu. Dlatego też zwykło się mianować ludzi zajmujących się sprawami państwa mężami stanu wtedy, gdy zakończyli swą polityczną działalność. Bo, z jednej strony, gdy wciąż w życiu politycznym uczestniczą, trudno ich działania określić jednoznacznie – czy więc powiedzieć o kimś, iż jest mężem stanu, można dopiero po jego śmierci, kiedy, stanąwszy przed trybunałem historii, oceni go potomność? – z drugiej zaś, skutki działania najlepiej widać po jakimś czasie. Skuteczność – to jednak nie wszystko, nawet ta oceniana w wymiarze historycznym. Wprzęgnięta być musi w służbę dobra i zła, inaczej...
Małgorzata Matuszak
U Homera świat bogów, świat natury i świat człowieka spaja jedna zasada. Gwarantem stabilności całego kosmosu (gr. „ład”) jest Mojra, a Zeus – najwyższym powiernikiem wyroków Mojry. Świat, w którym żyje człowiek i który utworzony jest mocą wspólnoty tworzących go ludzi, poddaje się liczeniu i mierzeniu, bo jest zhierarchizowany. Kto miarę tę przekracza, popełnia hybris, „grzech” pychy. Kosmos jest hierarchią sił pod rządami jednego, uprzywilejowanego władcy. Porządek jego, zależny od rangi i wartości, te zaś – od pełnionej funkcji. Jest surowy, zwarty i logiczny: wynika z pierwszeństwa w tym układzie sił i podyktowany stosunkiem nadrzędności i podrzędności, autorytetu i należnej czci. Całość jest harmonijna o tyle, o ile każda z tworzących ją części zajmuje w niej określone, stosownie do...

Pages