Małgorzata Choma-Jusińska, IPN Lublin

Inicjatywy rolników wsparli członkowie KSS KOR i krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, ROPCiO i ludowcy z Klubu Seniorów Ruchu Ludowego przy ZSL. W grudniu 1977 r. ukazał się pierwszy numer podziemnego „Gospodarza” – pisma dla rolników. Memoriał ludowców-seniorów w sprawie ubezpieczeń dla rolników z maja 1977 r. oraz publicystyka opozycyjna podkreślały konieczność oparcia rolnictwa na silnych rodzinnych gospodarstwach rolnych, zagwarantowania własności ziemi, zwiększenia nakładów na bardziej wydajne rolnictwo indywidualne oraz przyznania chłopom takich samych uprawnień socjalnych, jakie mieli pracownicy państwowi. W rezolucjach i oświadczeniach komitety stawiały sobie  za zadanie obronę ekonomicznych i socjalnych interesów rolników, a NZZR – także robotników rolnych....