9/2006 NGP

Ponadnormatywny czas pracy, a od 1978 r. czterobrygadowy system pracy dający w efekcie górnikowi jedynie kilka wolnych niedziel w roku, tysiące ludzi zwerbowanych z najdalszych zakątków Polski i problem ich zaaklimatyzowania oraz uposażenia, rosnąca statystyka wypadków i katastrof górniczych – to cena, jaką przyszło zapłacić ludziom „sztandarowego” regionu kraju. Objawy niezadowolenia były duszone w zarodku przez partię, administrację, milicję i SB. Do niezadowolonych miały „przemawiać” argumenty ekonomiczne i polityczne. Pomimo takiej sytuacji znalazły się osoby zdecydowane na podjęcie działań opozycyjnych. Należał do nich Kazimierz Świtoń. Był autorem petycji przesłanej do marszałka Sejmu PRL, w której zarzucał władzy dyskryminowanie osób wierzących oraz zmuszanie górników do pracy w...
Inicjatywy rolników wsparli członkowie KSS KOR i krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności, ROPCiO i ludowcy z Klubu Seniorów Ruchu Ludowego przy ZSL. W grudniu 1977 r. ukazał się pierwszy numer podziemnego „Gospodarza” – pisma dla rolników. Memoriał ludowców-seniorów w sprawie ubezpieczeń dla rolników z maja 1977 r. oraz publicystyka opozycyjna podkreślały konieczność oparcia rolnictwa na silnych rodzinnych gospodarstwach rolnych, zagwarantowania własności ziemi, zwiększenia nakładów na bardziej wydajne rolnictwo indywidualne oraz przyznania chłopom takich samych uprawnień socjalnych, jakie mieli pracownicy państwowi. W rezolucjach i oświadczeniach komitety stawiały sobie  za zadanie obronę ekonomicznych i socjalnych interesów rolników, a NZZR – także robotników rolnych....
Pierwszą publikacją tej oficyny – wydaną w nakładzie 100 egz. – był tomik wierszy E. E. Cumings’a zatytułowany 100 wierszy. W 1979 r. WLiK opublikowała również zbiór wierszy Bertolda Brechta Elegie bukowskie i inne wiersze, które na język polski przełożył Ryszard Krynicki. W tym samym roku ukazał się również tomik wierszy Lecha Dymarskiego Za zgodą autora. Przed Sierpniem 1980 r. WLiK wydała jeszcze Antologię angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (cenzura nie zezwalała nawet na drukowanie przekładów jego autorstwa), tomik wierszy Ryszarda Krynickiego Niewiele więcej, który wydrukowany został w 50 numerowanych egzemplarzach, a także tomik wierszy i rysunków współpracownika Witrynki – Andrzeja Wilowskiego. „Edycja” w poszukiwaniu drukarni W...

Pages