41/2009 NGP

Polskie podziemie a komuniści Wybuch konfliktu niemiecko-sowieckiego zelektryzował organa bezpieczeństwa organizacji Polski Podziemnej i zmobilizował je do intensyfikacji akcji wywiadowczej prowadzonej wśród komunistów przebywających na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Celem tych działań było rozpoznanie taktycznych zamierzeń komunistów, ich struktur organizacyjnych oraz ewidencjonowanie przywódców i ich działalności. Było to również przygotowanie do planowanych na okres powojenny aresztowań komunistów i likwidowania ich działalności. Dodatkowym elementem była ochrona własnych szeregów przed penetracją sowiecko-PPR-owską. Kierownicze gremia Polski Podziemnej nie miały złudzeń, że PPR oraz tzw. polska partyzantka podporządkowana sowieckim oddziałom na Kresach Wschodnich RP...
Jedna z setek ulotek wydanych po wojnie przez powstańców antykomunistycznych (1947 r.). Ze zbiorów AIPN Czyszczenie pola z reakcji Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 r. na rozkaz Kominternu aktywizowano uśpioną siatkę komunistyczną na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich. Z tej samej inspiracji pod koniec 1941 r. powstała Polska Partia Robotnicza (PPR), oficjalna reprezentacja ruchu komunistycznego w Polsce. Władze Państwa Podziemnego próbowały bezskutecznie nawiązać z PPR łączność i porozumienie. Komuniści jednak, podlegając rozkazom sowieckim, nie zamierzali słuchać nikogo innego. Ich zadaniem było rozpoczęcie w Polsce rewolucji pod pozorem walki z Niemcami. Już od połowy 1942 r. wydawnictwa różnych opcji politycznych podziemia niepodległościowego ostrzegały...

Pages