10/2006 NGP

„Stracone pokolenie...” W latach 1982-1983 członkowie „Rokoszu” zajmowali się przede wszystkim malowaniem napisów, przeprowadzaniem akcji ulotkowych, a od stycznia 1983 r. wydawaniem i kolportowaniem własnego pisma zatytułowanego „Pokolenie Walczące”. Wiele spośród tych działań miało spektakularny charakter, odbiło się echem wśród mieszkańców Poznania i na łamach prasy podziemnej. Między innymi była to akcja „Kolaborant”, polegająca na malowaniu w miejscach publicznych nazwisk nauczycieli, którzy w jawny sposób popierali stan wojenny i represje wobec uczniów. 4 lutego 1982 r. członkowie KMP wysadzili – za pomocą ładunku sporządzonego domowym sposobem – gablotę z materiałami propagandowymi w przejściu podziemnym pod rondem Kopernika. W tym samym roku umieścili – na wznoszonym wówczas...
Odnalezienie kolportowanej w Poznaniu ulotki zapraszającej na tę właśnie mszę św. wszczyna postępowanie operacyjne służb. Natychmiast zameldowano Centrali o zdarzeniu. Podjęto działania operacyjne w zakresie wrogiej propagandy pisanej. W depeszy do władz zwierzchnich informowano o dacie, godzinie, miejscu mszy św. i jej intencji: za poległych, uwięzionych i internowanych w czasie trwania stanu wojennego. Druk ulotki wykonała Społeczna Oficyna Wydawnicza „Syzyf”. W meldunkach szczegółowo opisany jest umieszczony na ulotce wizerunek krzyża, wkomponowany w zarys granic Polski. Dotychczas materiały operacyjne nie wskazywały na zamiar „zorganizowania” mszy św. przez środowiska, którymi interesowała się Służba. Podjęto zatem działania mające na celu ustalenie autorów i kolporterów ulotki....
Wspomniana sieć nie mogłaby funkcjonować bez sprawnej łączności. Tworzyli ją członkowie oraz sympatycy „Solidarności”, dobierani przez kontakty towarzyskie, środowiskowe, nawet niekoniecznie związane z „Solidarnością” przed 13 grudnia. Poza ludźmi bardzo młodymi, którzy nie mieli doświadczenia w podobnej aktywności, w konspirację angażowało się starsze pokolenie pamiętające czasy okupacji i II wojny światowej. Szereg skrytek wykorzystywanych jeszcze w czasach wojennych na nowo zaczęło spełniać swoją rolę. Na potrzeby bieżące organizowano również nowe miejsca, w których można było ukryć np. wydawnictwa podziemne. Bodaj najczęściej rolę łączników spełniały, jak pod okupacją wojenną, niewiasty. Łączniczki i łącznicy przekazywali informacje, polecenia, zaopatrywali osoby ukrywające się w...

Pages